POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCE

W związku z tym że Pracodawca zaczął wprowadzać zmiany poprzez wręczanie do podpisu pracownikom porozumień zmieniających, które jak na razie polegają na łączeniu działu kas i serwisu co skutkuje zmianami stanowisk i zakresów obowiązków. Przesyłamy informacje o tym sposobie modyfikacji warunków zatrudnienia.

  • Jest to trwała zmiana  warunków zatrudnienia, która nie jest uregulowana bezpośrednio przez Kodeks Pracy,
  • Porozumienie może być korzystne jak i nie korzystne dla pracownika,
  • Dla swej ważności porozumienie wymaga łącznego spełnienia dwóch kryteriów. Po pierwsze musi konkretnie wskazywać, które warunki umowy zostaną zmienione. Po drugie musi zawierać zgodne oświadczenie woli stron, co do ich zmiany. Warto także wskazać datę, od której nowe regulacje będą obowiązywały. W przypadku braku takiego terminu zmiany obowiązują od daty zawarcia porozumienia. Jest to więc możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia,
  • Porozumienie wynika z inicjatywy pracodawcy. Jest swego rodzaju ofertą skierowaną do zatrudnianego. Każdorazowo wymaga więc akceptacji z jego strony. Dla zgody pracownika nie jest wymagana żadna forma szczególna. Może być ona wyrażona zarówno w sposób jednoznaczny jak i dorozumiany. Nie ma możliwości jej odwołania,
  • Porozumienie osiągnięte przez obie strony jest dla nich wiążące. Zawarcie go nie wymaga spełnienia praktycznie żadnych rygorów formalnych. Ważne by przyjęło formę pisemną, choć i w tym przypadku nie zastrzeżono rygoru nieważności. Może dotyczyć każdej umowy o pracę, niezależnie od czasu jej trwania ani wymiaru czasu pracy, jaki obejmuje,
  • Porozumienie może być zawarte w dowolnym czasie. Może dotyczyć zarówno pracowników w wieku przedemerytalnym, chronionych związkowców oraz kobiet w ciąży jak i pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym lub urlopie wypoczynkowym,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up