A JEDNAK SPRAWIEDLIWOŚĆ PO NASZEJ STRONIE

Dnia 25 sierpnia br. odbyła się rozprawa w Sądzie II Instancji w sprawie o Facebooka. Po wyroku Sądu I Instancji w Jeleniej Górze nasza Organizacja złożyła odwołanie od niego ponieważ wyrok, który zapadł nie zadowalał nas a pewne decyzje Sądu były dla nas niezrozumiałe. Sprawa toczyła się z powództwa Castorama Polska sp. z o.o. przeciwko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska, gdzie Castorama wnosiła m.in. o :

  1. zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Castorama Polska Sp. z o.o. poprzez złożenie oświadczenia o treści i formie wskazanej w pozwie:
  2. zobowiązanie pozwanego do zaniechania dalszych naruszeń dóbr osobistych Castorama Polska sp. z o.o., organów Spółki jako całości jak również poszczególnych jego członków w postaci dobrego imienia a w ograniczonym zakresie również także tajemnicy korespondencji;

Roszczenia Castoramy Polska sp. z o.o. przeciwko Nam miały bezpośredni związek i dotyczyły treści udostępnianych i publikowanych na portalu Facebook.

Sąd I Instancji, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, uwzględnił powództwo Castoramy Polska sp. z o.o. i orzekł:

  1. zobowiązuje stronę pozwaną do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następującej treści: „Przepraszamy (…)”
  2. zobowiązuje stronę pozwaną do usunięcia w terminie 14 dni z profilu Facebook wszelkiej korespondencji strony powodowej jako pracodawcy adresowanej do strony pozwanej jako organizacji związkowej,
  3. zobowiązuje stronę pozwaną do zaniechania publikowania całej treści pism stanowiących korespondencję pomiędzy stronami w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieograniczony krąg odbiorców,
  4. oddala dalej idące powództwo,
  5. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1697,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1080,00zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Jak wspomnieliśmy nie zgadzaliśmy się z zapadłym wyrokiem. Odwołaliśmy się do wyższej instancji! Sąd II Instancji, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zmienił wyrok Sądu I Instancji i oddalił powództwo o zobowiązanie Nas do złożenia oświadczenia następującej treści: „Przepraszamy (…)” Wyrok, który zapadł jest już prawomocny!!!

Powyższe oznacza, że ŻADNYCH PRZEPROSIN NIE BĘDZIE , choć chętnie przyjmiemy je od Zarządu Castorama Polska Sp. z o.o. za próbę oczerniania naszej Organizacji, bowiem to pod naszym adresem wystosowano twierdzenia, że podajemy nieprawdziwe informacje!

Pkt. 2 i 3 został utrzymany w mocy z czym się liczyliśmy, ponieważ Castorama nie wyraża zgody na publikowanie przez nas korespondencji prowadzonej między nami. Warto przypomnieć, że wcześniej kwestionowali jedynie publikowanie podpisów decydentów, nie zaś treści pism. Najwyraźniej od jakiegoś czasu boją się tego, że Pracownicy będą wiedzieli co się dzieje. Jednak fakt braku zgody na publikowanie korespondencji nie oznacza że nie będziemy informować o przebiegu rozmów i sytuacji w firmie.

Pkt. 4 został utrzymany i on jest najważniejszy! Pracodawcy , który pisze o sobie że jest uczciwy i rzetelny nie udało się ZAMKNĄĆ UST ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ! KONTYNUUJEMY STARANIA W RZETELNYM INFORMOWANIU WAS O BIEŻĄCYCH SPRAWACH. 

Pkt. 5 został zmieniony w ten sposób, że koszty sądowe między stronami zostały zniesione.

Natomiast kosztami sądowymi za II  instancję została obciążona Castorama.

Wyrok Sądu II instancji jest naszym ogromnym sukcesem. Udowodniliśmy że piszemy prawdę i zajmujemy się słusznymi sprawami oraz że nie damy zakneblować sobie ust. Tak jak już kiedyś pisaliśmy, MY NIE NAJĘLIŚMY SIĘ ZA PSY, WIĘC NIE BĘDZIEMY SZCZEKAĆ JAK NAM KAŻĄ!

W ostatnim czasie zapadła również inna korzystna decyzja w sprawie donosu na naszą Organizację o czym poinformujemy wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up