ZFŚS pismo do Pracodawcy

W Związku z tym że Pracodawca  zapewnia, że zależy mu na osiągnięciu porozumienia z Naszą Organizacją w sprawach socjalnych,  skierowaliśmy do Pracodawcy pismo w tej sprawie i oczekujemy konkretnych działań . Przekonamy się, czy to kolejna próba manipulacji i dyskredytacji Związków Zawodowych kosztem pracowników, czy prawdziwa chęć dojścia do porozumienia.

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska w nawiązaniu do pism z 21 listopada i 7 grudnia br. oraz spotkania z dnia 10 grudnia 2018r. informuje że podział środków na rok socjalny 2019 wymaga pilnych i konkretnych działań. Pracodawca oficjalnie zapewnia, że dąży do jak najszybszego porozumienia z naszą Organizacją w tej sprawie, czego jednak nie można wywnioskować po zastoju w rozmowach w okresie wrzesień/listopad i ostatnim spotkaniu w sprawach socjalnych z dnia 10 grudnia br. Osoby reprezentujące stronę Pracodawcy, nie były merytorycznie przygotowane do spotkania, a przesłane i przedstawione dokumenty były niewystarczające do podjęcia decyzji związanych z podziałem środków.  W związku z powyższym, wnosimy o pilne spotkanie przed rozpoczęciem nowego roku socjalnego, na które zapraszamy do Zgorzelca, oczekując na propozycję terminów. Ponadto, proponujemy w celu przyśpieszenia prac przesyłanie korespondencji i dokumentacji wyłącznie w sprawach podziału środków drogą mailową na adres : solidarnoscwcastoramazfss@op.pl 

Odnosząc się do propozycji podziału odpisu 80% pule centralne i 20% pule sklepowe, prosimy o podanie przyczyn i powodów zmniejszenia procentowego odpisu na pule sklepowe w stosunku do poprzednich lat. Prosimy również o przekazanie informacji, czy Pracodawca zasili konta funduszowe w styczniu 2019r. w celu zapewnienia płynności i ciągłości świadczeń, a jeśli nie w styczniu, to kiedy Pracodawca planuje zasilić konta funduszowe. Prosimy również o przekazanie informacji, czym kierował się Pracodawca zmniejszając pule dofinansowania do wypoczynku pracownika i świadczeń rzeczowych w stosunku do ostatniego pełnego roku socjalnego 2017-2018, dla grup dochodowości I A-B i II A-B. Wnosimy również o przedstawienie stanowiska Pracodawcy i podanie powodów odrzucenia naszej propozycji centralizacji pożyczek i zapomóg, co miało wprowadzić możliwość łatwiejszego dostępu i wprowadzeniu sprawiedliwego i ujednoliconego systemu korzystania z tych świadczeń. Z uwzględnieniem faktu, że komisje socjalne w razie indywidualnej oceny mogłyby w przypadku zapomóg kwoty te zwiększać, o czym informowaliśmy Pracodawcę.

W odniesieniu do naszej propozycji spotkania z przewodniczącymi Komisji Socjalnych i negatywnej odpowiedzi, wyrażamy swoje ubolewanie i niezrozumienie dla decyzji Pracodawcy. Licząc że Pracodawca chce rozwiązywać sprawy socjalne dbając o dobro pracowników w sposób realny a nie pozorowany, to umożliwi spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z przewodniczącymi Komisji Socjalnych.

……

W związku z informacją przekazaną nam na spotkaniu 10 grudnia br. oraz z wywieszanymi informacjami na sklepach, że Regulamin ZFŚS nie przewiduje zakupu bonów sodexo dla pracowników Spółki, ze środków socjalnych, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie i dlaczego Pracodawca stosuje niejednolite zasady w akceptacji wydatkowania środków socjalnych. Przykładem są tutaj paczki dla dzieci, które również nie są opisane w Regulaminie ZFŚS. Prosimy o odpowiedź dlaczego na bony sodexo Pracodawca nie wyraził zgody, a na paczki tak ? Zaznaczamy że paczki zgodnie z Regulaminem ZFŚS nie są ujęte jako świadczenia rzeczowe.”

W naszej ocenie paczki i bony są dozwolone, bo jak w wielu przypadkach podczas rozmów mówi się nam: „co nie jest zakazane , to jest dozwolone” tyczy się również tego. Nasza Organizacja będzie pozytywnie opiniowała protokoły zawierające tego typu inicjatywy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up